THÔNG BÁO DANH SÁCH GVHD, KẾ HOẠCH ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH GVHD, KẾ HOẠCH ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và kế hoạch Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023-2024 như sau: