THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 KHÓA 64 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 KHÓA 64 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và kế hoạch thực hiện Thực tập CBKT đợt 3 KHÓA 64 năm học 2023-2024 như sau: