THÔNG BÁO: HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO: HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo hội đồng bảo vệ Đồ án Tổng hợp lớp 64QH học kỳ 1 như sau:
Thời gian: từ 8g30, Thứ 4 (13/12/2023)
Địa điểm, danh sách hội đồng theo ảnh đính kèm