THÔNG BÁO DANH SÁCH GVHD MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HK1 năm học 2023 - 2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH GVHD MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP 64QH HK1 năm học 2023 - 2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách GVHD môn Đồ án Tổng hợp môn Đồ án Tổng hợp lớp 64QH ( ảnh đính kèm)
Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về nội dung đề, lịch và các thức làm việc.
Xin chúc các bạn một đồ án hiệu quả, thành công!