Tưởng nhớ Nhà Giáo, KTS. Trần Văn Khơm

TƯỞNG NHỚ NHÀ GIÁO, KTS TRẦN VĂN KHƠM