Thông báo danh sách và kế hoạch thực hiện Thực tập CBKT đợt 1 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và kế hoạch thực hiện Thực tập CBKT đợt 1 năm học 2022-2023 như sau: