Danh sách hội đồng Đồ án tốt nghiệp K55 - 2015 ( Buổi bảo vệ chính thức)

Bộ môn Quy hoạch thông báo :

Danh sách hội đồng Đồ án tốt nghiệp K55 - 2015 ( Buổi bảo vệ chính thức - cho các sinh viên chuyên ngành Quy hoạch)

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 - ngày 23 tháng 6 năm 2015

Địa điểm:

  • Hội đồng 12 - phòng 202H1
  • Hội đồng 13 - phòng 203H1
  • Hội đồng 14 - phòng 204H1

Thời gian khai mạc:  8h00 tại phòng 307 nhà Thí nghiệm 

Lưu ý: Các bài đồ án phải có chữ ký của GVHD và dấu của BM mới được bảo vệ và Sinh viên khi bảo vệ xong, mang đồ án của mình (gồm cả bản vẽ A0 nộp lưu bài, tại tầng 10 nhà Thí nghiệm; đĩa CD và thuyết minh nộp tại văn phòng BM Quy hoạch P.402 nhà A1) 

Danh sách hội đồng Đồ án tốt nghiệp K55 - 2015 ( Buổi bảo vệ chính thức - cho các sinh viên chuyên ngành Quy hoạch)

Link download: