Thông báo danh sách, kế hoạch học tập các lớp Đồ án NV học kỳ 3 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và kế hoạch học tập các lớp Đồ án Kiến trúc quy hoạch 1 LOP19, Đồ án quy hoạch 2 LOP17, Đồ án quy hoạch 3 LOP18, Đồ án quy hoạch 4 LOP18, Đồ án quy hoạch 5 LOP19 học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

  • Thời gian thực hiện: Tuần 49 đến hết tuần 55 (Ngày kết thúc tuần 55 là 16/7/2022)
  • Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để nhận lịch học.

Danh sách như sau: