Thông báo lịch nộp bài Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Báo cáo thực tập CBKT đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:

 • Thời gian nộp: trước 12h thứ 2, ngày 14 tháng 2 năm 2022
 • Hình thức nộp bài: Nộp bài trên CMS
 • Quy cách:

   I. Đánh giá học phần: Điểm đánh giá học phần (Đhp) theo thang điển 10 được tính như sau: Đhp= 0,5Đqt + 0,5Đkt, trong đó:
  Đqt: Điểm chuyên cần và báo cáo, thảo luận (trực tuyến) với GVHD.
  Đkt: Điểm đánh giá Báo cáo thực tập.
  II.Nội dung học phần:
  1) Nội dung 1 (20-25%): Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị tư vấn thiết kế hay sản xuất thi công hay cơ quan nghiên cứu, quản lý Nhà nước về ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
  2) Nội dung 2 (15-20%): Tìm hiểu các quy định pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn,… có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mà sinh viên đã tìm hiểu trong Nội dung 1.
  3) Nội dung 3 (30-40%): Tìm hiểu quy định, quá trình thực hiện và thực hiện một dự án / một phần hay một giai đoạn của dự án thực tế trong lĩnh vực ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
  4) Nội dung 4 (10-15%): Dự kiến đề tài cho đồ án tốt nghiệp và thu thập các tài liệu liên quan đến đề tài;
  5) Nội dung 5 (10-15%): Thu thập quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến đề tài đề xuất cho đồ án tốt nghiệp (phần này do Bộ môn Quy hoạch đề xuất)
  III. Nộp báo cáo thực tập:
  1. Quy cách báo cáo:
  -File PDF, khổ A4 đứng đối với phần thuyết minh và A3 ngang đối với phần bản vẽ. Chữ Arial hoặc Time New Romans cỡ 13. Tất cả các nội dung phải được ghép vào chỉ 01 file PDF duy nhất.
  -Trang bìa cần có đầy đủ: a) Tên trường, khoa và bộ môn; b) Tên học phần; c) Học hàm, học vị và họ tên đầy đủ của GVHD; d) Họ tên đầy đủ, mã số và lớp của sinh viên; e) Tháng và năm thực hiện.
  -Tên file PDF viết không dấu theo định dạng sau: TTCBKT_nam_thang_ho ten_ma so_lop quan ly.pdf

 •  Chúc các em mạnh khoẻ và đạt kết quả học tập tốt!