Thông báo danh sách và kế hoạch thực tập CBKT đợt 2 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch và danh sách thực tập CBKT đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:

Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận lịch học.