THÔNG BÁO LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 55 NGÀNH QUY HOẠCH

THÔNG BÁO LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 55 NGÀNH QUY HOẠCH

 

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch chấm sơ khảo tốt nghiệp  như sau:

Thời gian: 8h sáng ngày thứ 2 8/6/2015

Địa điểm:P403- HĐ 1 ; P.404 - HĐ2, P.112 - HĐ3 (Cụ thể xem file đính kèm)

Nội dung:

-         Sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp bằng powerpoint và 2 bản vẽ chính khổ A0

-         Sinh viên nộp 1 bộ hồ sơ khổ A3 ( Thuyết minh và bản vẽ), có đĩa CD đính kèm. 

(xem Quy định thuyết minh và Quy định bản vẽ khổ A0 tại link http://bomonquyhoachnuce.edu.vn/homes/views/31-Thong-tin-d%E1%BB%93-an-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-danh-cho-khoa-K55.html)

-         Sinh viên báo cáo khoảng 15 phút trước hội đồng.

-         2 bản vẽ chính và bộ hồ sơ A3 phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn

Sau khi bảo vệ, sinh viên nộp bộ hồ sơ A3 ve văn phòng bộ môn

 

Lưu ý:

Sáng ngày thứ 2 15/6/2015, Sinh viên gửi 3 bộ Hồ sơ A3 chính thức  về Bộ môn để bộ môn gửi phản biện,

Hồ sơ gửi phản biện là hồ sơ chính thức của đồ án Tốt nghiệp. Hồ sơ có dấu xác nhận của Bộ môn, chữ ký giáo viên hướng dẫn.

Link: DanhsachhoidongsokhaoDATN2015