THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT (Theo hình thức trực tuyến)

1.Thông tin chung:
Tên học phần: Thực tập cán bộ kỹ thuật (theo hình thức trực tuyến)
Số tín chỉ: 3
Trình độ: Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc, Ngành Quy hoạch và Chuyên ngành Nội thất.
2.Điều kiện tiên quyết:
Theo điều kiện chung của Nhà trường về khối lượng hoàn thành các môn học và trình độ Ngoại ngữ.
3.Mô tả vắn tắt học phần:
- Mục đích: Tăng cường, bổ sung kỹ năng, kiến thức chuyên môn và thực tiễn
hành nghề và các kiến thức liên quan khác cho sinh viên thông qua:
a) Quá trình tìm hiểu về một đơn vị tư vấn thiết kế hay sản xuất thi công hay cơ quan nghiên cứu, quản lý Nhà nước về ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
b) Quá trình tìm hiểu và thực hiện các đồ án / dự án thực tế trong lĩnh vực chuyên môn ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
Đây là giai đoạn quan trọng cho việc chuẩn bị thực hiện đồ án tốt nghiệp và giúp sinh viên khi ra trường có thể nhanh chóng thích ứng với các hoạt động nghề nghiệp.
- Yêu cầu:
a) Sinh viên phải nắm rõ được hoạt động của đơn vị tư vấn thiết kế hay sản xuất thi công hay cơ quan nghiên cứu, quản lý Nhà nước về ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
b) Sinh viên phải nắm rõ được quá trình thực hiện dự án thực tế trong lĩnh vực chuyên môn ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
c) Sinh viên phải tìm kiếm, chuẩn bị được hướng đề tài đồ án tốt nghiệp và các tài liệu phục vụ cho đề tài.
4. Tài liệu học tập, tham khảo:
Các tài liệu do GVHD cung cấp và sinh viên tự thu thập trong quá trình thực tập.
5. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần: Có
- Thảo luận: Có
-Thi giữa học phần: không
-Tiểu luận, bài tập lớn: không
-Báo cáo tổng hợp: Có
6. Đánh giá học phần: Điểm đánh giá học phần (Đhp) theo thang điển 10 được tính như sau: Đhp= 0,5Đqt + 0,5Đkt, trong đó:
Đqt: Điểm chuyên cần và báo cáo, thảo luận (trực tuyến) với GVHD.
Đkt: Điểm đánh giá Báo cáo thực tập.
7.Nội dung học phần:
1) Nội dung 1 (20-25%): Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị tư vấn thiết kế hay sản xuất thi công hay cơ quan nghiên cứu, quản lý Nhà nước về ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
2) Nội dung 2 (15-20%): Tìm hiểu các quy định pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn,… có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mà sinh viên đã tìm hiểu trong Nội dung 1.
3) Nội dung 3 (30-40%): Tìm hiểu quy định, quá trình thực hiện và thực hiện một dự án / một phần hay một giai đoạn của dự án thực tế trong lĩnh vực ngành / chuyên ngành mà sinh viên đang theo học;
4) Nội dung 4 (10-15%): Dự kiến đề tài cho đồ án tốt nghiệp và thu thập các tài liệu liên quan đến đề tài;
5) Nội dung 5 (10-15%): Thu thập quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến đề tài đề xuất cho đồ án tốt nghiệp (phần này do Bộ môn Quy hoạch đề xuất)
9. Nộp báo cáo thực tập:
9.1. Quy cách báo cáo:
-File PDF, khổ A4 đứng đối với phần thuyết minh và A3 ngang đối với phần bản vẽ. Chữ Arial hoặc Time New Romans cỡ 13. Tất cả các nội dung phải được ghép vào chỉ 01 file PDF duy nhất.
-Trang bìa cần có đầy đủ: a) Tên trường, khoa và bộ môn; b) Tên học phần; c) Học hàm, học vị và họ tên đầy đủ của GVHD; d) Họ tên đầy đủ, mã số và lớp của sinh viên; e) Tháng và năm thực hiện.
-Tên file PDF viết không dấu theo định dạng sau: TTCBKT_nam_thang_ho ten_ma so_lop quan ly.pdf
9.2. Nộp báo cáo:
- Thời gian: Cuối tuần thứ 5 của học phần. Thời gian cụ thể do Trưởng bộ môn quyết định và sẽ được thông báo chính thức trên website hay fanpage các bộ môn trước thời điểm nộp 01 tuần.
- Cách thức nộp: Sinh viên gửi file qua hệ thống Học tập trực tuyến CMS của Nhà trường và sẽ được thông báo chính thức trên website và fanpage của bộ môn