CHẤM ĐIỂM QUÁ TRÌNH ĐỒ ÁN QH2 LỚP QH VÀ KD_2015

CHẤM ĐIỂM QUÁ TRÌNH ĐỒ ÁN QH2 LỚP QH VÀ KD

 Bộ môn Quy hoạch thông bào tới các bạn 56KD và 57 QH về lịch và nội dung chấm điểm quá trình đồ án QH2:

  1. Thông báo chấm điểm quá trình đồ án QH2 

      Lịch chấm:

     Ngành Quy hoạch

- Lớp 57Qh: Thứ 3 19/5 

     Ngành Kiến trúc:

- Lớp 56KD1-2: Thứ 3 19/5 

- Lớp 56KD3-4: Thứ 5 21/5 

- Lớp 56 KD 5-6: Thứ 3 19/5 

- Lớp 56 KDE: Thứ 5 21/5 

- Lớp 56KDF: Thứ 5 21/5

     Nội dung kiếm tra:

     Bộ môn kiểm tra về các nội dung sinh viên đã hoàn thành ở dạng bản nháp trước khi sang giai đoạn thể hiện. Toàn bộ các kết quả về ý đồ, bản phác thảo của sinh viên cần được đưa ra làm minh chứng cho khối lượng đã thực hiện.

 

  1. Phương thức chấm:

-          Chấm tập trung

-          Giáo viên HD chịu trách nhiệm chấm điểm quá trình.

-          GVHD phải ký vào bản nháp ý đồ chính của sinh viên; viết đánh giá về khối lượng đã hoàn thành của từng nội dung, các nội dung cần lưu ý trong quá trình thể hiện theo mẫu phiếu của bộ môn.

-          Chụp ảnh rõ cả phần nhận xét, chữ ký và gửi về bộ môn để lưu.

-          Thư ký bộ môn chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đqt, nhận đqt, vào điểm, công bố cho sinh viên