Thông báo kế hoạch và danh sách GVHD thực tập CBKT đợt 2 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch thực hiện và danh sách GVHD Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2020-2021 như sau:

Lưu ý: Sinh viên liên hệ ngay với Giáo viên hướng dẫn để nhận lịch học.