Thông báo lịch nộp bài các Đồ án môn học học kỳ 2 và các lớp nguyện vọng năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài các Đồ án môn học cụ thể như sau:

1. Đồ án Kiến trúc Quy hoạch 1 lớp 62QH:

 • Thời gian: 9h-10h thứ 7, ngày 06 tháng 6 năm 2020
 • Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, 403/A1

2. Đồ án Quy hoạch đô thị 2 lớp 62QH:

 • Thời gian: 9h-10h30 thứ 2, ngày 22 tháng 6 năm 2020
 • Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, 403/A1

3. Đồ án Quy hoạch đô thị 2 các lớp 61KD1-6; 61KDE-F:

 • Thời gian: 9h-11h thứ 2, ngày 22 tháng 6 năm 2020
 • Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, 403/A1

4. Đồ án Quy hoạch đô thị 5 lớp 61QH1-2: 

 • Thời gian: 8h30p - 9h15p, thứ 7 ngày 13 tháng 6 năm 2020
 • Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, 403/A1
  .

5. Đồ án các lớp nguyện vọng gồm: Đồ án kiến trúc quy hoạch 1 nhóm LOPNV19; Đồ án quy hoạch đô thị 2 nhom LOPNV19; Đồ án quy hoạch 4 nhóm LOPNV20; Đồ án quy hoạch 5 nhóm LOPNV19

 • Thời gian: 11h-11h30 thứ 2, ngày 22 tháng 6 năm 2020
 • Địa điểm: Tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, 403/A1

Lưu ý:

- Các em nộp bài cho lớp trưởng tập hợp, bộ môn chỉ thu bài từ lớp trưởng các lớp.

- Sinh viên in bài không cần tờ bóng kính.

Chúc các em mạnh khỏe và làm bài tốt!