Phân GVHD các lớp DQT học kỳ 2 năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và phân GVHD các lớp DQT học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Yêu cầu sinh viên liên hệ với GVHD để được nhận lịch cụ thể.