Danh sách phân đề và thầy cô hướng dẫn đồ án QH2_QH cho lớp 57QH

Bộ môn Quy hoạch gửi các bạn lớp Quy hoạch 57QH danh sách nhóm và thầy cô hướng dẫn đồ án QH2 (Các bạn chú ý là từng thầy cô có giờ thông riêng )

 

 

Danh sách ĐA QH2_QH_2015