Thông báo lịch học các lớp Đồ án các lớp nguyện vọng ĐAQH1, QH2, QH3, QH4, QH5 học kỳ 2 năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học và phân giáo viên hướng dẫn các lớp học lại đồ án QH1, QH2, QH3, QH4, QH5 như sau:

  • Tuần bắt đầu học: Tuần 33 (ngày 16/3/2020 bắt đầu tuần học
  • Tuần kết thúc: Tuần 39 (ngày 27/4/2020 ngày bắt đầu tuần kết thúc)

Sinh viên liên hệ ngay ngay với Giáo viên hướng dẫn để biết phương thức học cụ thể.