Thông báo thêm về việc hoàn thiện việc chấm đồ án QH5_ lớp 56QH_2015

Bộ môn Quy hoạch chúc mừng các bạn lớp 56QH đã hoàn thành buổi bảo vệ hồ sơ Đồ án QH5. Tuy nhiên, Bộ môn yêu cầu sinh viên bổ sung và hoàn chỉnh thuyết minh cần làm rõ:

- Cơ sở lý luận;

- Định hướng;

- Mô hình;

- Nguyên tắc tổ chức và các thành phần đất đai và định hướng phát triển không gian.

Thuyết minh sau khi chỉnh sửa nộp lên VP Bộ môn.

Thời gian nộp: Chiều thứ 3 ngày 07/04

Sinh viên không nộp lại thuyết minh sẽ đánh giá không đủ khối lượng, các sinh viên có thắc mắc liên hệ trực tiếp với GVDH.