Thông báo danh sách và kế hoạch thực hiện Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2018-2019

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và kế hoạch thực hiện Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2018-2019 như sau:

hông tin chung:

Tên học phần: Thực tập cán bộ kỹ thuật - Số tín chỉ: 3

Đối tượng, trình độ: Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc, Ngành Quy hoạch và chuyên ngành Nội thất

Địa điểm thực tập: Các Cơ quan quản lý Nhà nước, Viện nghiên cứu, Công ty, Trung tâm, Doanh nghiệp tư nhân,… hoạt động về tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch.

2. Mục đích, yêu cầu:

Mục đích: Tăng cường, bổ xung thêm kiến thức chuyên ngành và kiến thức khác qua các hoạt động thực tế. Đây là giai đoạn quan trọng cho việc chuẩn bị thực hiện đồ án tốt nghiệp và giúp sinh viên khi ra trường có thể nhanh chóng làm quen với hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch.

Yêu cầu: Sinh viên phải nắm được hoạt động của các cơ quan quản lý, nghiên cứu, tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch. Tham gia vào các đề tài nghiên cứu hoặc dự án để nâng cao kiến thức chung và kiến thức chuyên môn. Trong thời gian thực tập sinh viên phải chuẩn bị được đề tài tốt nghiệp và các tài liệu phục vụ cho đề tài.

3. Nội dung thực tập:

1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng.

2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị tới thực tập.

3) Tìm các hướng đề tài cho đồ án tốt nghiệp.

4) Thu thập các tài liệu có liên quan theo yêu cầu chuyên ngành của từng bộ môn (nếu có).

4. Báo cáo thực tập:

4.1. Nội dung báo cáo

1) Báo cáo các công việc thực tập, gồm:

- Các công việc nghiên cứu và thiết kế đã làm trong thời gian thực tập

- Tóm tắt tổ chức hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế của đơn vị tới thực tập

2) Dự kiến đề tài tốt nghiệp và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài.

4.2. Hình thức báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

5. Phân bổ thời gian:

Từ Tuần 17 đến tuần 21.     

- Tuần 17 (26/11/2018): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.

- Tuần 18 (3/12/2018 ) đến 20 (17/12/2018): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

  • Tuần 21 (24/12/2018): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại bộ môn. Các bộ môn đánh giá báo cáo thực tập.