Thông báo giảng viên phụ đạo các môn sinh viên bảo lưu điểm quá trình học kỳ 2 năm học 2017-2018

Bộ môn Quy hoạch thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký bảo lưu điểm quá trình học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

(Sinh viên liên hệ với giảng viên để nhận lịch phụ đạo và làm bài thi)