Phát động tham gia Workshop để tài " Tái thiết không gian bị chuyển đổi trong Đô thị"

Bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị thông báo đến các bạn sinh viên cuộc thi/ Workshop về thiết kế cảnh quan không gian công cộng của Khoa Quy hoạch đô thị, Đại học Kiến trúc phát động. Địa điểm thiết kế là phố Phùng Hưng.

Nội dung và lịch trình cụ thể như sau: