Thông báo về thực tập cán bộ kỹ thuật năm 2016

THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT

 

Thực tập cán bộ kỹ thuật là thời điểm cuối cùng trước khi bước vào làm đồ án tốt nghiệp.

  1. Lịch trình: Trong niên khóa 2016-2017, thời gian thực tập kéo dài 5 tuần với lịch trình cụ thể như sau:

-     Tuần 17 (28/11/2016): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.

-     Tuần 18 (05/12/8/2016): Xây dựng đề cương thực tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, có tham vấn của cơ quan thực tập. Sinh viên nộp đề cương thực tập về bộ môn Quy hoạch vào sáng thứ 5 ngày 08/12/2016 . Đề cương thực tập phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn

-     Tuần 19 (05/12/8/2016) đến tuần 21 (26/12/2016): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

-     Tuần 22(02/01/2016): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại Bộ môn.

 

  1. Nội dung thực tập cơ bản:

-     Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng.

-     Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị tới thực tập.

-     Xác định đề tài đồ án tốt nghiệp.

-     Thu thập các tài liệu có liên quan (văn bản pháp lý,bản đồ hiện trạng, bản đồ và các tài liệu liên quan,..)

 

  1. Danh sách sinh viên thực tập và giáo viên hướng dẫn : xem danh sách đính kèm

 

  1. Chú ý: Điểm mới trong năm nay là đề cương thực tập cán bộ kỹ thuật. Sinh viên trao đổi với giáo viên hướng dẫn và cơ sở thực tập để xây dưng đề cương, trong đó cần làm rõ:

-      Địa điểm/cơ quan đăng ký thực tập

-      Mục tiêu đợt thực tập

-     Nội dung thực tập chi tiết: Định hướng đề tài tốt nghiệp, Các công việc dự định sẽ làm, Các tài liệu dự kiến thu thập,…

-      Nội dung dự kiến của sản phẩm báo cáo

Đề cương thực tập là cơ sở để bộ môn đánh giá điểm kết thúc thực tập cán bộ kỹ thuật

Danh sách phân nhóm sinh viên và giáo viên hướng dẫn thực tập

DSSVTHUCTAP_2016-2017