Kiểm tra tiến độ lần 2

BỘ MÔN QUY HOẠCH THÔNG BÁO KẾ HOẠCH, NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP 56QH NHƯ SAU:

I. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h00 ngày thứ sáu (13/6/2016) tại phòng 507H1 ( Hội đồng 1) và phòng 508H1 (Hội đồng 2). 
Có danh sách phân chia sinh viên theo Hội đồng đính kèm. Sinh viên được đánh giá theo thứ tự danh sách.

II. Nội dung đánh giá gồm:
A.Các nội dung sinh viên đã tìm ý và được giáo viên hướng dẫn thông qua. 
1.Bản vẽ hiện trạng, phân tích đánh giá hiện trạng
2.Các bản vẽ phân tích ý tưởng, cơ cấu 
3.Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất (tối thiểu có phân khu chức năng + Thống kê tổng hợp sử dụng đất)
4.Bản vẽ quy hoạch tổ chức không gian
5.Bản vẽ quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng 1/500 hoặc các sơ đồ thuộc nội dung thiết kế đô thị
6. Sơ phác ý tưởng minh họa không gian
Các nội dung trên phải được giáo viên xác nhận cơ bản đã đạt yêu cầu về ý đồ , có thể sử dụng để thể hiện chính thức. (Có chữ ký của giáo viên hướng dẫn vào bản nháp chính)
B. Đánh giá về tinh thần làm việc của sinh viên: Sinh viên trình bản theo dõi tiến độ, có chữ ký và đánh giá của giáo viên hướng dẫn từng buổi.

III. Cách đánh giá:
Các bản vẽ báo cáo dạng bản nháp, màu hoặc đen trắng.
Đánh giá không đạt với các đồ án thiếu 2 trong 6 nội dung trên hoặc có nhưng sơ sài, không được giáo viên hướng dẫn chấp nhận.
Đánh giá đạt mức độ A: Hoàn thành tất cả các nội dung
Đánh giá đạt mức độ B: Các nội dung đã hoàn thành nhưng chưa hoàn chỉnh, vẫn còn phải tiếp tục hoàn thiện, sửa chữa về ý đồ. 
Kết quả đánh giá là một căn cứ để đánh giá điểm quá trình của sinh viên.

Chú ý: Theo Quy định của Khoa , các sinh viên có đồ án đánh giá không đạt sẽ phải dừng đồ án tốt nghiệp và làm lại với khóa sau. Kết quả đánh giá sẽ được công bố vào cuối buổi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra tiến độ, các sinh viên khẩn trương thông qua phần phụ kỹ thuật và bắt tay vào thể hiện chính thức, viết thuyết minh. Gíao viên hướng dẫn tiếp tục hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung chưa hoàn chỉnh.