CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ (8580101-2)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu tổng quát:

Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý và Phát triển không gian đô thị nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành với các chuyên ngành liên quan; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học quản lý và phát triển không gian đô thị hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý và phát triển không gian đô thị; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và quản lý vận hành các mô hình phát triển không gian đô thị.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sỹ chuyên ngành Quản lý và Phát triển không gian đô thị có thể:

1. Có kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến về các lãnh vực: quản lý, quy hoạch, kiến trúc…, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành quản lý và phát triển không gian đô thị và kiến thức liên ngành có liên quan;

2. Có kiến thức chung về quản lý các mô hình phát triển không gian đô thị. Có kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển đô thị, để đóng góp một cách hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội;

3. Có khả năng làm việc độc lập, có năng lực phát hiện, nghiên cứu phát triển và sử dụng các công cụ quản lý một cách sáng tạo để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn phát triển đô thị;

4. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề quản lý và phát triển không gian đô thị một cách khoa học. Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn khoa học trong lĩnh vực quản lý và phát triển không gian đô thị, và môi trường làm việc đa ngành, đa lĩnh vực.

2. Điều kiện tuyển sinh

2.1 Các điều kiện chung

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký dự thi:

• Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

• Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự thi.

• Có đủ sức khoẻ để học tập.

• Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

2.2. Các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các phần chuyển đổi

TT Ngành học đại học Học phần chuyển đổi cần thiết Số tín chỉ
A Ngành đúng (Không phải học chuyển đổi)
1 Kiến trúc và quy hoạch (75801)
2 Quản lý xây dựng- Quản lý đô thị (75803)
3 Kỹ sư đô thị (ngành riêng CLC - ĐHXD)
B Ngành gần, Ngành phù hợp Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, Cảnh quan đô thị 6 (3 môn, mỗi môn 2 tín chỉ)
1 Quản lý xây dựng (75803 - trừ chuyên ngành Quản lý đô thị)
2 Xây dựng (75802)
3 Khoa học môi trường (74403)
4 khác (75890 - thuộc nhóm ngành Kiến trúc xây dựng).
C Các ngành khác Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, Cảnh quan đô thị, Môi trường đô thị, Pháp luật và chính sách phát triển đô thị 10 (5 môn, mỗi môn 2 tín chỉ)
1 Quản lý tài nguyên và môi trường (78501)
2 Bất động sản (7340116)
3 Quản lý dự án (7340409)

Các trường hợp khác, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm để Hội đồng Khoa chuyên ngành xem xét trình Hiệu trưởng quyết định nội dung kiến thức học bổ sung.

3. Liên hệ

- Khoa đào tạo sau đại học

Phòng 204, 117 nhà A1 – Trường Đại học Xây dựng

Điện thoại: (84)-024-3869 1832

Website: http://sdh.nuce.edu.vn

- Bộ môn Quy hoạch

Phòng 403, 117 nhà A1 – Trường Đại học Xây dựng

Điện thoại: (84)-024-38698719

Website: http://bomonquyhoachnuce.edu.vn