Thông báo chấm Đồ án Quy hoạch 1 lớp 65KDF

THÔNG BÁO: v/v báo cáo đồ án QH1 lớp 65KDF.
- Thời gian: 9h15 ngày 24/6/2023
- Địa điểm: P 36 + 37 H3 (chia 02 hội đồng).
- Hình thức: Sinh viên in bài khổ A3 (đóng quyển) , chuẩn bị silde và máy tính trình chiếu.
- Chú ý: Sau buổi báo cáo lớp trưởng thu bài cả lớp nộp về VP bộ môn quy hoạch.