THÔNG BÁO DAQH3 - QH 2022-2023 65QH LỊCH NỘP BÀI VÀ LỊCH BÁO CÁO - CHẤM KẾT THÚC ĐỒ ÁN

THÔNG BÁO DAQH3 - QH 2022-2023 65QH
LỊCH NỘP BÀI VÀ LỊCH BÁO CÁO - CHẤM KẾT THÚC ĐỒ ÁN!!!
- Địa điểm: Văn phòng bộ môn Quy hoạch tại P. 403 nhà A1 - Nộp cho cô Tâm (thư kí bộ môn)
- Thời gian: 9h30-10h30 sáng thứ Hai, ngày 26/6/2023
- Sản phẩm bài nộp: Xem yêu cầu đề!!
- Quy cách nộp bài:
+ Bản cứng: Các SV in và xếp Các bản vẽ thành tập (bao gồm Bìa) theo thứ tự, kẹp bằng kẹp sắt; Phần Thuyết minh file word đóng thành quyển; (SV Không đóng ghim các bản vẽ thành quyển luôn khi nộp ngày 26/6 vì sẽ tách rời các bản đó khi Báo cáo - Chấm vào ngày sau đó - 27/6!!!)
+ Bản mềm: Các bản vẽ ghép thành 1 file pdf thứ nhất , dung lượng không quá 30mb ; Thuyết minh xuất thành file pdf thứ hai. Hai file pdf này sẽ nộp vào link Drive trong ngày 26/6/2023!!! (cập nhật link sau)
LỊCH & QUY CÁCH BÁO CÁO - CHẤM KẾT THÚC ĐỒ ÁN
- Địa điểm: Các phòng 105 H1, 106 H1, 107 H1 theo Hội đồng.
- Thời gian (dự kiến): 8h00-11h00 sáng thứ Ba, ngày 27/6/2023
- Cách thức làm việc: SV báo cáo bài trước hội đồng giáo viên - tối đa 10 phút, Giáo viên hỏi - trao đổi và chấm điểm. (Danh sách phân chia Hội đồng và địa điểm Xem trong comment !!!)
- Lưu ý:
[1] SV phải có mặt trong buổi báo cáo - chấm đồ án , nếu không sẽ coi như bỏ thi.
[2] Những bất khả kháng, SV cần có minh chứng kèm xác nhận của GVHD bằng văn bản - nộp lên bộ môn trước ngày 27/6/2023/
[3] SV lên văn phòng bộ môn lấy bài đã nôp lúc 7h30. Dán bài lên bảng và tường tại các phòng chấm theo hướng dẫn của GV trước khi Hội đồng làm việc (8h00).
XIn chúc các bạn SV đạt kết quả tốt!