Thông báo kế hoạch ra đề đồ án tổng hợp lớp 63QH1-2

Bộ môn Quy hoạch thông báo kế hoạch ra đề Đồ án tổng hợp lớp 63QH1-2 như sau:

  • Thời gian: 8h30 thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
  • Địa điểm: Phòng H3.47

Danh sách sinh viên thực hiện Đồ án tổng hợp tại bộ môn Quy hoạch như sau:

Lưu ý: Trong buổi ra đề yêu cầu tất cả sinh viên phải có mặt đầy đủ.