Thông báo Đề bài và DS phân đề Đồ án quy hoạch 2 LOP17 HK3 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài và danh sách phân đề Đồ án QH2 LOP18 học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau: