Đề bài, kế hoạch và danh sách Đồ án quy hoạch 3 lớp 64QHC

Bộ môn quy hoạch thông báo:

Lớp đồ án Quy hoạch 3 Quy hoạch chi tiết & Thiết kế đô thị dành cho 64QHC có những tài liệu, thông tin như sau:

+ Đề bài và Tài liệu tham khảo download theo link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/1dn5YjsxxPbYrr1s_noS5IIYqcbP4uEVV
(Các bạn SV lưu ý: Chỉ những địa chỉ mail huce.edu.vn mới có thể tiếp cận đường link này)
Danh sách phân đề và GVHD (Theo file gửi kèm)
Lịch trình lớp đồ án: Từ tuần 36 - 48 (lich trình cụ thể theo file gửi kèm)
 
Chúc các bạn sinh viên lớp đồ án một khoá học tập bổ ích và hiệu quả!