Thông báo đề bài và danh sách phân đề, GVHD Đồ án QH5 lớp 63QH1-2

Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài và danh sách phân đề, gvhd đồ án QH5 lớp 63QH1-2 như sau:

Lưu ý: Bộ môn chỉ cấp quyền truy cập đề bài cho email có dạng đuôi .nuce.edu.vn mà nhà trường đã cấp. Sinh viên sử dụng email này để download đề.

  • Danh sách như sau: