THÔNG BÁO LỊCH NỘP ĐỒ ÁN QH5 LỚP NV - HK 3 NĂM HỌC 20-21

Thông báo lịch nộp Đồ án QH5 lớp NV Học kỳ 3 - Năm học 2020-2021
Thời gian: Hạn cuối nộp bài trong ngày 16/8/2021
Hình thức nộp: Gửi trực tiếp email cho Giáo viên hướng dẫn
Địa chỉ email: tuyennv@nuce.edu.vn
Trân trọng.