Lịch nộp đồ án QH2 lớp 63QH1-2 vào tuần 41

Tạm thời sẽ thông báo lịch nộp file mềm trên CMS, nếu đến thời gian đó có lịch học tập trung trên trường sẽ thông báo bổ sung lịch nộp bản cứng sau . Cụ thể:

+ Thời gian: Hạn là 23h00 ngày thứ 7, 5/6/2021

+ Quy cách bài nộp: Tất cả các file tờ bài làm để ở dạng jpeg hoặc pdf . Tất cả bài làm đưa vào một file nén được đặt tên theo sinh viên làm bài, GV hướng dẫn và lớp. (Chú ý dung lượng file nén nộp bài toàn bộ không vượt quá 50mb)

+ Địa điểm up bài: NỘP ĐỒ ÁN CUỐI KỲ trên hệ thống CMS của lớp đồ án.