Thông báo lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 3 lớp 62QH2 năm học 2020-2021

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch bảo vệ Đồ án Quy hoạch 3 lớp 62QH như sau:

1. Nguyên tắc chấm hội đồng:
+ Sinh viên của thầy cô nào sẽ ở trong Hội đồng của thầy cô đó. 
+ Sinh viên dán bài lên bảng hoặc trong không gian của lớp để bảo vệ; 
+ Lớp trưởng lên lấy bài trước giờ chấm và chuẩn bị băng dính, dụng cụ để dán bài.
 
2. Danh sách Hội đồng và thời gian cụ thể trong file sau:
- Hội đồng 1: Chấm tại P.403/A1
- Hội đồng 2: Chấm tại P.203/H1
- Hội đồng 3: Chấm tại P.204/H1