Đề và danh sách đồ án QH2 dành cho lớp KD (K56) năm học 2014-2015

Bộ môn Quy hoạch thông báo Lịch ra đề đồ án QH2 K56 năm học 2014 - 2015

Thời gian: Thứ 3 ngày 07/04

Địa điểm: Nhà C4 (Lịch cụ thể theo lịch của từng lớp)

Đồ án được làm nhóm (2 bạn 1 nhóm) 

Đề nghị các bạn sinh viên có mặt đầy đủ

Đề đồ án:

Đồ án QH2_KD_2015

Danh sách đồ án ( update ngày 12/04)

56KD1  danh sach SV_DAQH2_KD2015

56KD2  danh sach SV_DAQH2_KD2015

56KD3  danh sach SV_DAQH2_KD2015

56KD4  danh sach SV_DAQH2_KD2015

56KD5  danh sach SV_DAQH2_KD2015

56KD6  danh sach SV_DAQH2_KD2015

56KDE  danh sach SV_DAQH2_KD2015

56KDF  danh sach SV_DAQH2_KD2015