LỊCH NỘP ĐỒ ÁN QH3- LỚP 18-HK3 NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO LỊCH NỘP ĐỒ ÁN QH3- LỚP 18-KH3 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian nộp đồ án : 10h-11h sáng thứ 7 ngày 29/6 tại VPBM Quy hoạch 403-A1. 

Liên hệ thầy Việt: 0945429290