LỊCH NỘP + BÀO VỆ ĐỒ ÁN Q2 CÁC LỚP 60KD

LỊCH NỘP ĐỒ ÁN Q2 CÁC LỚP 60KD : 9H-10H THỨ 7 NGÀY 15/6/2019 tại VPBM Quy hoạch 403 -A1

Lớp KDE-F ko thu bài. Sinh viên nộp quyển A3 tại buổi bảo vệ và chuẩn bị slide chiếu.

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN :

SÁNG THỨ 2 NGÀY 17/6/2019 :

                  9H  LỚP 60KDE phòng 903, 904 nhà Thí nghiệm

                  8h  LỚP 60KDF phòng  27, 28 H2

13H30 CHIỀU THỨ 2 NGÀY 17/6/2019     

                            LỚP 60KD1 phòng 27 H2

                            LỚP 60KD2 phòng 28 H2

8H SÁNG THỨ 3 NGÀY 18/6/2019 :

                             LỚP 60KD3 phòng 110H1

                             LỚP 60KD4 phòng 111H1

13H30 CHIỀU THỨ 3 NGÀY 18/6/2019     

                            LỚP 60KD5 phòng 110 H1

                            LỚP 60KD6 phòng 111 H1

P/S: Lớp trưởng các lớp chú ý lên bộ môn lấy bài treo, dán tại phòng bảo vệ đồ án trước 30 phút .