Lịch học, phân công giáo viên và đề đồ án QH3 - Học kỳ 3 - Lớp 18

Bộ môn Quy hoạch xin thông báo đến các bạn Lịch học và phân công giáo viên đồ án QH3 - Học kỳ 3 - Lớp 18 như sau:

Học từ tuần 40 đến tuần 47 (từ 6/5/2019 đến 24/6/2019)

Đề download theo link dưới đây

https://drive.google.com/drive/folders/1ntgiCIzO3puSlnhDbnW57eRslIjgOWzA