Lịch nộp DAQH3 lớp NV19

Bô môn quy hoạch thông báo:

Lịch nộp đồ án QH3- lớp NV19

Thời gian: 11h00-12h00 Thứ 5, ngày 2/5/2019.
Địa điểm: Văn phòng bộ môn Quy Hoạch- 403- A1- ĐHXD
 
Chúc các em làm bài thật tốt.