Đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 2 59KD1-6; 59KDE-F

Bộ môn quy hoạch thông báo đề bài và danh sách phân đề, giáo viên hướng dẫn đồ án quy hoạch 2 ngành KD cho lớp 59KD1-6; 59KDE-F như sau:

Link đề bài:Debaidoanquyhoach2nganhKDlop59KD1-6;59KDE-F

Danh sách phân nhóm, giáo viên hướng dẫn, phân đề:

59KD1-Danhsachphande

59KD2-Danhsachphande

59KD5 - Danhsachphande

59KD6-Danhsachphande

59KDF - Danhsachphande

59KD3-Danhsachphande

59KD4 - Danhsachphande

59KDE-Danhsachphande