Danh sách GVHD và đề bài ĐA QH3 lop VN19 năm học 2016-2017

Bộ môn Quy hoạch vùng và đô thị thông báo danh sách sinh viên, Giáo viên hướng dẫn và đề bài môn Đồ án quy hoạch 3 cho lớp NV19 năm học 2016-2017 như sau:

Đề bài trong link sau: http://www.mediafire.com/file/40ixkm2qj8sm28x/De_DAQH3_-_2016-2017.rar

Danh sách: