Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017

Bộn môn quy hoạch thông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017

Thời gian từ : Tuần 8 (26/09/2016) đến tuần 22 (07/01/2017)

Xem chi tiết tạ ảnh bên dưới: