Thông báo về việc nộp bản nhận xét ĐATN

BMQH thông báo tới các bạn sinh viên làm đồ án Tốt nghiệp đợt 1 _ 2016 về việc nộp bản nhận xét ĐATN:
 
Điều kiện để các bạn Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp chính thức là phải có 3 bản nhận xét: Từ Giảng viên hướng dẫn phần kiến trúc, Giảng viên Hướng dẫn ký thuật và Hội đồng phản biện)
Yêu cầu các bạn liên hệ và nộp lại đầy đủ các bản nhận xét:
Thời gian: Giờ hành chính từ ngày 15/6- 14h00 ngày 18/6
Địa điểm: VP Bộ môn quy hoạch - p 403 A1
(Sau thời gian trên bạn sinh viên nào thiếu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm)