THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2015-2016

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2015-2016

 

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch bảo vệ sơ khảo như sau:

 

Thời gian: 8.30 sáng ngày thứ 6: 8/1/2015

 

Địa điểm:  P105.H1

 

Hội đồng
TS. KTS. Lê Quỳnh Chi – Chủ tịch hội đồng

Ths. KTS. Dương Quỳnh Nga – Thư ký

Ths. Kts. Nguyễn Văn Tuyên

 

Phương thức:

Sinh viên nộp 1 bộ hồ sơ khổ A3 ( Thuyết minh và bản vẽ), có đĩa CD.

Sinh viên trình bày bằng Powepoint và 2 bản vẽ chính khổ A0.

Sinh viên báo cáo khoảng 15 phút trước hội đồng.

 

Hồ sơ phản biện

 Sinh viên nộp 3 bộ hồ sơ phản biện vào khoảng 9h đến 10h30 ngày 11/1/2016

Hồ sơ gửi phản biện là hồ sơ chính thức của đồ án Tốt nghiệp. Hồ sơ có dấu xác nhận của Bộ môn, chữ ký giáo viên hướng dẫn.

Danh sách giáo viên phản biện: DSTN DOT 1 2015-2016