Lịch và phương thức báo cáo kết thúc ĐA QH3_57QH

Thời gian: 8h30 - 12h00 , thứ 7 ngày 17/10/2015
Địa điểm: Các phòng 1,2,3 khu nhà học C4
Hình thức:
-          Báo cáo đồ án trước Hội đồng giáo viên
-          Tổng thời gian báo cáo – hỏi đáp cho từng sinh viên:  10 phút. 
-           (Xem danh sách  Hội đồng báo cáo và Phòng làm việc của từng hội đồng theo file đính kèm)
Sản phẩm báo cáo:
-          Báo cáo tất cả các bản vẽ  và mô hình (nếu có) của đồ án trên pano khổ A1
Sau khi báo cáo xong, sinh viên đóng quyển đồ án (kèm đĩa CD, quyển Quy định quản lý và mô hình nếu có) và nộp cho lớp trưởng.  Lớp trưởng có trách nhiệm tập hợp tất cả các bài, nộp về Văn phòng Bộ môn quy hoạch ngay sau buôi báo cáo.
Sản phẩm nộp: Sản phẩm mỗi sinh viên nộp lại cho bộ môn bao gồm:
Thành phần
Nội dung
Quy cách
Quyển bản vẽ
Tất cả các bản vẽ
Khổ A1; 
Tất cả Quyển bản vẽ, Quyển thuyết minh, Đĩa CD, và mô hình (nếu có) đều phải có Bìa ghi rõ tên Đồ án, Sinh viên thực hiện, tên giáo viên hướng dẫn
Đĩa CD
(đính kèm Quyển bản vẽ)
 Đĩa ghi tất cả các file bản vẽ (CAD và JPG)
 
Đĩa để trong bao giấy
File CAD và File ảnh JPG dung lượng không quá 10MB/ file
Quyển Quy định quản lý
(đính kèm Quyển bản vẽ)
Nội dung quy định quản lý theo Quy định đã nêu trong đề
Khổ A4;
Mô hình
(Khuyến khích)
Mô hình thể hiện một phần của đồ án
Tỷ lệ 1/500-1/200
 
 
Danh sách  Hội đồng báo cáo và Phòng làm việc: DANHSACHDAQH3_2015