Thông báo Thực tập Cán bộ kỹ thuật đợt 1 năm học 2019-2020

Bộ môn Quy hoạch thông báo Kế hoạch thực hiện và danh sách thực tập Cán bộ kỹ thuật đợt 1 năm học 2019-2020 như sau:

Sinh viên lưu ý liên hệ Giáo viên hướng dẫn để nhận lịch học cụ thể.