Thông báo kiểm tra tiến độ đợt 1 Đồ án tốt nghiệp K55

Bộ môn Quy hoạch thông báo thời gian và nội dung kiếm tra tiến độ như sau

          1.    Thời gian: 8h.30 sáng ngày thứ 6 : 20/3/2015

Địa điểm: P.105P.106 nhà H1

          2.    Nội dung kiểm tra tiến độ

Kiểm tra các nội dung:

- Nhiệm vụ Thiết kế, có sự xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

- Các tài liệu bản đồ vị trí, hiện trạng, ảnh hiện trạng

- Phân tích đánh giá hiện trạng. Sinh viên bắt buộc phải đến thực địa để đánh giá

hiện trạng.

- Lựa chọn phần kỹ thuật.

Sau khi kiểm tra, với Nhiệm vụ Thiết kế đạt yêu cầu, sinh viên chỉnh sửa, lấy chữ

ký Gíao viên và gửi về Bộ môn để lưu. Nhiệm vụ Thiết kế không đạt yêu cầu, sinh viên phải hoàn chỉnh và gửi về Bộ môn để tổ chức đánh giá bổ sung ( tối đa sau 5 ngày).

          3.    Hình thức kiểm tra tiến độ: Kiểm tra chéo