Lịch học và phân GVHD các lớp học lại học kỳ 3 năm học 2017-2018

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học và phân Giáo viên hướng dẫn các lớp đồ án môn học như sau:

1.Đồ án kiến trúc quy hoạch 1

2.Đồ án quy hoạch đô thị 2

3.Đồ án quy hoạch 3

4.Đồ án quy hoạch 4

5.Đồ án quy hoạch 5

 

Thời gian học:

Tuần bắt đầu: tuần 40 (ngày 07/5/2018)

Tuần kết thúc: tuần 46 (ngày 18/6/2018)