Thông báo lịch học và phân GVHD các lớp học lại học kỳ 2 năm học 2017-2018

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch học, danh sách và phân Giáo viên hướng dẫn các lớp học lại học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau: