Danh sách Giáo viên hướng dẫn và kế hoạch thực hiện Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2017-2018

Bộ môn Quy hoạch Vùng và Đô thị thông báo kế hoạch thực hiện và Danh sách giáo viên hướng dẫn Thực tập CBKT đợt 2 năm học 2017-2018 như sau:

Kehoachthuchien